خدمات/Services
الف) آموزش:

تدریس هنر خلاقه کودک

ارتباط تصویری، چاپ، تاریخ هنر، تدریس کنکور هنر

تدریس نرم افزار: Adob Illustator, Adob Photoshop, Adob InDesign, Micromadiya Freehand, Corel Paint, Microsoft Office(Word,Exel,...)


ب) برگزاری نمایشگاه های هنری

ج) طراحی گرافیک

صفحه آرایی کتب و نشریات

جلد کتاب، مجله و بروشور

نشانه و اوراق اداری

بسته بندی

پوستر

تبلیغات محیطی

تبلیغات

طراحی صحنه

گرافیک محیطی

اجرا گرافیک الکترونیک

مدیر طراحی

مدیر هنری

نظارت فنی چاپ

عکاسیب) طراحی گرافیک

صفحه آرایی کتب و نشریات

جلد کتاب، مجله و بروشور

نشانه و اوراق اداری

بسته بندی

پوستر

تبلیغات محیطی

تبلیغات

طراحی صحنه

گرافیک محیطی

اجرا گرافیک الکترونیک

مدیر طراحی

مدیر هنری

نظارت فنی چاپ

عکاسی

 

Powered By : Mahyanet.com
Copyright ©2024 saffari.co All rights reserved